Съдийска комисия  |   Комисия ДЮШ  |    Контакти БФШ 2022 |    office@bulchess.com | bfchess2022@gmail.com

BFSH 2022 FINAL

РССК към БФШ 2022 

На 22.01.2023 в София бе проведено учредително събрание на Републиканската спортно-съдийска колегия (РССК) по шахмат към БФШ 2022. Приет бе Правилник за дейността и бе избрана Съдийска комисия с председател IA Ружка Генова. За почетен председател бе избран най-титулуваният български шахматен съдия Здравко Недев. Членове на комисията: Светла Йорданова, Христо Велчев, Ивайло Стоянов, Чавдар Андреев и Пламен Станчев. Резерва: Петромир Панайотов.

 

Съгласно решение на заседание № 1 на съдийската комисия към БФШ 2022 от 07.01.2024 г.,:

съдийският членски внос за 2024 година е в размер на 50 лв. годишно, платим до 31.03.2024 г.
Съдийският членски внос, платим след 31.03.2024 г., е в размер на 75 лева.
Банкова сметка за заплащане на съдийски членски внос:

ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022“

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, IBAN: BG50FINV9150 1217 6625 36, BIC/SWIFT: FINVBGSF

В банковия превод да се запише следното основание: Членски внос за Съдийската комисия към БФШ 2022 за 2024 г.“от .............. (Име, презиме, фамилия)“ 

 

 

РЕДОВНИ ШАХМАТНИ СЪДИИ КЪМ БФШ 2022 ЗА 2024 ГОДИНА

ЗАПЛАТИЛИ ЧЛЕНСКИ ВНОС

    2024 година        
FIDE ID: Име, презиме, фамилия NAME FIDE категории Категория на шахматен съдия град/село
1 2912562 Грета Ноева Noeva, Greta   Помощник съдия по шахмат  
2 2914255 Милен Стоянов Петров Petrov, Milen IA-D IA-D/Международен съдия на ФИДЕ - D Варна
3 2927519 Бранимир Петров Бочев Bochev, Branimir   Съдия по шахмат (2024) Троян
4 2926997 Симеон Винчев Vinchev, Simeon  FA- D FA D, ФИДЕ съдия  
5 2906163 Николай Петров Йорданов Yordanov, Nikolay IA-C IA-C/Международен съдия на ФИДЕ - С Велико Търново
6 2905108 Светла Недева Йорданова Yordanova, Svetla IA-C IA-C/Международен съдия на ФИДЕ - С Велико Търново
7 * Валери Димитров Стойчев Stoychev, Valeri   Помощник съдия по шахмат СОФИЯ
8 2926857 Христо Луков Костурков Kosturkov, Hristo  NA Национален съдия по шахмат Панагюрище
9 2942402 Петромир Радославов Панайотов  Panayotov, Petromir NA Съдия по шахмат Шумен 
10 2901544 Антон Аврамов Avramov, Anton   Помощник съдия по шахмат Шумен 
11   Станислав Марянов Maryanov, Stanislav   Помощник съдия по шахмат Шумен 
12 2912449 Петьо Йорданов Маринов Marinov, Petyo FA-D FA D, ФИДЕ съдия Плевен
13 2926989 Чавдар Андреев Андреев  Andreev, Chavdar NA Национален съдия по шахмат Плевен
14 2904039 Христо Ивелинов Христов Ivelinov, Hristo NA Съдия по шахмат Варна
15 2911396 Марин Владимиров Атанасов Atanasov, Marin FA FA FA D, ФИДЕ съдия Благоевград
16 2940418 Пламен Йорданов Митев Mitev, Plamen NA Национален съдия по шахмат (2024) Русе
17 2908573 Венета Тодорова Петкова Petkova, Veneta IA-C IA-C/Международен съдия на ФИДЕ - С София
18 2925184 Дарина Илиянова Димитрова Dimitrova, Darina   Помощник съдия по шахмат Аксаково
19 2902273 Ружка Милчева Генова Genova, Ruzhka IA-C IA-C/Международен съдия на ФИДЕ - С Пловдив
20 2901471 Радислав Йорданов Атанасов Atanasov, Radislav IA-D IA-D/Международен съдия на ФИДЕ - D София
21 2905019 Красен Василев Николов Nikolov, Krasen NA Национален съдия по шахмат Варна
22 2921650 Димитър Тодоров Янев Yanev, Dimitar NA Национален съдия по шахмат Варна
23 2904624 Минко Шишков Shishkov, Minko NA Национален съдия по шахмат Варна
24 2903342 Диян Георгиев Димов  Dimov, Dian  NA    
25 2902850 Николай Георгиев Ставрев Stavrev, Nikolai  NA Съдия по шахмат София
26 2902338 Лозана Несторова Петрова Nestorova, Lozanka     София
27 2911698 Пламен Руменов Станчев Stanchev, Plamen NA Национален съдия по шахмат София
28 2919176 Боряна Строкова Strokova, Boryana NA Национален съдия по шахмат София
29 2914190 Здравко Борисов Недев Nedev, Zdravko  IA-B IA-B/Международен съдия на ФИДЕ - B Пловдив
30 * Валери Бояджиев Boyadzhiev, Valeri   Помощник съдия по шахмат (2024)  
31 * Георги Христов Зашев Zashev, Georgi   Помощник съдия по шахмат Варна
32 2900459 Атанас Александров Куртенков Kurtenkov, Atanas NA Национален съдия по шахмат Пловдив
33 2908557 Радослав Пламенов Очков Ochkov, Radoslav NA Национален съдия по шахмат Сливен
34 2900980 Пламен Симеонов Стефанов Stefanov, Plamen  IA-D IA-D/Международен съдия на ФИДЕ - D Враца
35 2902222 Христинка Емилова Илиева Ilieva, Hristinka    Съдия по шахмат Плевен
36 2943948 Ана Костова Аршинкова - Маркова Arshinkova, Ana   Съдия по шахмат/Национален съдия по шахмат (2024) София
37 2919877 Владимир Георгиев Павлов Pavlov, Vladimir NA Съдия по шахмат София
38 2939592 Светлин Димитров Марков Markov, Svetlin  NA Национален съдия по шахмат София
39 2935236 Кямран Ариф Билял Bilyal, Kyamran   Помощник съдия по шахмат Крумовград
40 2901218 Константин Ангелов Стоянов Angelov, Kosta NA Национален съдия по шахмат Варна
41 2907631 Живко Иванов Жеков Zhekov, Zhivko IA-C IA-C/Международен съдия на ФИДЕ - С Бургас
42 2900653 Пламен Бориславов Чаков Chakov, Plamen   Национален съдия по шахмат (2024) Варна
43 2902559 Илияна Лазова Полендакова Polendakova, Iliana IA-C IA-C/Международен съдия на ФИДЕ - С Пловдив
44 2900254 Димитър Лалев Полендаков Lalev, Dimitar  NA Съдия по шахмат Пловдив
45 2919028 Мартин Тихомиров Тодоров Todorov, Martin   Помощник съдия по шахмат Велико Търново
46   Лиляна Ангелова Вълчева Valcheva, Lilyana   Помощник съдия по шахмат (2024)  
47 2920549 Георги Иванов Николаев  Nikolaev, Georgi NA Национален съдия по шахмат (2024) Перник
48 2902389 Соня Иванова Пионова  Pionova, Sonja NA Национален съдия по шахмат Пловдив
49 2911060 Даян Йорданов Нинов Ninov, Dayan FA D FA D, ФИДЕ съдия Велико Търново
50 2908727 Благовест Георгиев Вакрилов Vakrilov, Blagovest NA Национален съдия по шахмат Пловдив
51 2927594 Мария Манолова Димова Dimova, Mariya   Помощник съдия по шахмат (2024) Димитровград/София
52 2906481 Христо Николаев Велчев Velchev, Hristo IA-C IA-C/Международен съдия на ФИДЕ - С Варна
53 * Валентин Мирков Георгиев Georgiev, Valentin M.   Помощник съдия по шахмат (2024) Пловдив
54 2922959 Магдалена Николова Маждракова  Mazhdrakova, Magdalena NA   Варна
55 * Николай Димчев Димчев Dimchev, Nikolay   Помощник съдия по шахмат (2024) Пловдив
56 2912031 Георги Василев Бедников Bednikov, Georgi FA-D FA D, ФИДЕ съдия Дупница
57 * Георги Димитров Димитров Dimitrov, Georgi Dimitrov   Съдия по шахмат (2024) Пловдив
58 2952505 Иван Стефанов Иванов Ivanov, Ivan S   Национален съдия по шахмат Стражица
59 2906473 Ивайло Лозанов Стоянов Stoyanov, Ivaylo FA - D FA D, ФИДЕ съдия София
60 * Янка Колева Станкова- Йорданова Stankova-Yordanova, Yanka   Помощник съдия по шахмат (2024) Пловдив
61 * Божидар Бориславов Пелов Pelov, Bojidar   Съдия по шахмат София
62 2955415 Катина Ангелова Angelova, Katina  NA Национален съдия по шахмат Велико Търново
63 2902354 Ани Иванова Манева Maneva, Ani  FA-D FA D, ФИДЕ съдия София
64 2937859 Гинчо Николаев Гочев Gochev, Gincho NA Съдия по шахмат Стара Загора
65 2923602 Емил Петков Петков Petkov, Emil   Национален съдия по шахмат Габрово
66 2934396 Константин Пламенов Мъцински Mutsinski, Konstantin   Помощник съдия по шахмат (2024) Сливен
67 2900491 Боян Тонков Tonkov, Boyan NA Национален съдия по шахмат Стара Загора

  ВАЖНО ЗА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Виж още LOADING... NO MORE ITEMS

 

 

ПРОГРАМА

НА „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 2022” ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ШАХМАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2022 ÷ 2026 г.
ИНФОРМАЦИЯ

FIDE РЕГИСТРАЦИЯ | ТУРНИРИ

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ТУРНИРИ, ВАЛИДНИ ЗА ФИДЕ РЕЙТИНГ ПРИЕТА С ПУС №10/27.04.2023 г.
ИНФОРМАЦИЯ

 

  КЛУБОВЕ

Информация за шахматните клубове към БФШ 2022, структурирани по име, град и председател

Информация по име, населено място и картотекирани играчи
РАЗГЛЕДАЙ

  СТРУКТУРА

Информация за структурата на БФШ 2022, управителен съвет и комисии към федерацията

Информация за членовете на УС и подлежащите комисии към БФШ
ПРОЧЕТИ

  СЪДИИ

Информация лицензираните съдии по шахмат към Българска Федерация по Шахмат 2022

Информация за членовете на СК заплатили членски внос.
РАЗГЛЕДАЙ

 

  РАНГЛИСТА НА ФИДЕ ПО КЛАСИЧЕСКИ ШАХМАТ КЪМ 01.12.2023 RATINGS.FIDE.COM

 

 

 

Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
Мъже
№.22 Topalov, Veselin GM
№ 69 Naiditsch, Arkadij GM
ELO=2661, г.р. 1985
  Carlsen, Magnus GM
ELO=2727, г.р. 1975 NOR, ELO=2830, 1990
Жени
№.36 Salimova, Nurgyul IM
№.27 Stefanova, Antoaneta GM
ELO=2417, г.р 1979
  Hou, Yifan GM
ELO=2436, г.р. 2003 CHN, ELO=2632, г.р. 1994
Група Българи в ТОП 100 по ЕЛО в света в съответната състезателна група Водач URL
B20
№.59 Petkov, Momchil GM №88 Stoyanov, Tsvetan IM   Abdusattorov, Nodirbek GM
ELO=2486, г.р. 2005 ELO=2461, г.р. 2004 UZB, ELO=2766, г.р. 2004
G20
№ 12 Toncheva, Nadya FM №.20 Krasteva, Beloslava FM   Assaubayeva, Bibisara IM
ELO=2314, г.р. 2005 ELO=2289, г.р. 2004 KAZ, ELO=2472, г.р. 2004
B18
№.98 Kanov, Nikola FM   Gukesh D GM
ELO=2409, г.р. 2007 IND, ELO=2763, г.р. 2006
G16
№49 Karaivanova, Petya WFM №75 Nenova, Andzhelika   Lee, Alice FM
ELO=2043, г.р. 2007 ELO=1989, г.р. 2010 USA, ELO=2388, г.р. 2009
G14
№54 Nenova, Andzhelika   Lu, Miaoyi WGM
ELO=1947, г.р. 2010 CHN, ELO=2449, г.р. 2010
G12
№49 Pehlivanova, Aleksandra   Li, Iris WFM
ELO=1801, г.р. 2013 USA, ELO=2136, г.р. 2012
B08
№65 Tsvetkov, Boril   Protopopescu, Luca
ELO=1627, г.р. 2016 FRA, ELO=1896, г.р. 2016

 

 

  КАЛЕНДАР НА ПРЕДСТОЯЩИ ТУРНИРИ


ПОДАЙТЕ ОНЛАЙН ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБРАН ОТ ВАС ШАХМАТЕН ТУРНИР!

Заявката за участие е индивидуална за всеки състезател и се изпраща директно към организатора на шахматния турнир. Подайте заявка чрез зеления бутон "ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКА" на страницата на шахматния турнир, като попълните регистрационната форма коректно. Подробна информация за автоматичната система за регистрация на участник, може да намерите тук
ШАХМАТЕН КАЛЕНДАР

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИ, КЛУБОВЕ И ТРЕНЬОРИ

 

  КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ! 

СПИСЪК НА КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ В ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА 2024 година.

С възможност за търсене по клуб.

КАРТОТЕКИРАНИ ИГРАЧИ 

 

 

  ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ ОТ ММС! 

СПИСЪК НА ШАХМАТНИТЕ КЛУБОВЕ С ЛИЦЕНЗ И БЕЗ ТАКЪВ ОТ ММС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

С възможност за търсене по име или друг параметър.

ЛИЦЕНЗИРАНИ КЛУБОВЕ 

 

  ДЮШ към БФШ 2022

Информативен интернет сайт на комисията за развитие на ДЮШ

Страницата е в процес на всекидневно обновяване на информацията
КЪМ САЙТА
 

  БЮЛЕТИН

 

 

Абонирай се за нашия шахматен бюлетин. Бъди информирн за всички предстоящи шахматни събития.

captcha

  СЪДИЙСКА КОМИСИЯ

 

Официална интернет страница на съдийската комисия към БФШ 2022

Отваря се в нов интернет прозорец

 

КЪМ САЙТА
© 2024 Българска Фдерация по Шахмат 2022. Всички права запазени. Designed By JP.